Адвокат Теодор Шейков Бургас

Дошло е време за промяна ...

За контакти:

Адв. Теодор Шейков

GSM: 0878 841 805

e-mail: sheykov@advocat-bg.com

Бургас, ул. Сердика №2а, ет 3, офис 7, п.к. 17

Контакт по Skype

T. Cheikov  
 

За физически лица: защитете вашите права, За юридически лица: защитете вашия бизнес ... свържете се с нас още сега. Ние Ви очакваме ...

Адвокат Шейков


Обслужване Цени
 
Обслужването от адвокат не може да бъде по-малко от определеното в Нареба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокактските възнаграждения издадена от висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г.).

 

ЗНаредбата предвижда подробно адвокатските усллуги както и минималното възнаграждения за тях. Определянето на минималните цени има за цел гарантирано възнаграждения за адвокатския труд, което ще осигури основния принцип за "ревностно" упражяване на адвокатската професия.

 

Истината е, че за всяка консултация адвоката от него мнолго да знае, непрекъснато да чете. Не всеки път отговорът е очевиден, изисква се подробно запознаване с фактическата обстановка. И не трябва да се забравя, че често (обичайно) се прибягва до услугите на адвокат, когато е твърде късно, когато преговорите са пропаднали, когато са замесени неприятни хора в неприятни обстоятелства. И адвокатът трябва да Ви измъкне от там като поеме голяма част от негативната енергия и злоба върху себе си.

 

Предоставяме цените според Наредбата за миниамалните адвокатски възнгараждения за най-често предоставяните услуги. За останалите консултирайте се със визираната Наредба.

 

Консултации

Устна консултация: 20 лв.(до 20 мин.)

Писмена консултация: 40 лв.

Проучване на дело с даване на мнение по него: 60 лв.

 

Съставяне на писмен договор

За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а) при интерес до 1000 лв. - 50 лв.

б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.

в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.

д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.

е) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

 

Учредяване и регистриране на дружества и ЕТ:

а) едноличен търговец - 150 лв.;

б) събирателно дружество - 180 лв.;

в) командитно дружество - 200 лв.;

г) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;

д) акционерно дружество - 600 лв.;

е) кооперативно сдружение - 250 лв.;

ж) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;

з) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.;

за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т. 9 - 1/2 от посочените в същата възнаграждения;

 

Дела

За защита по граждански дела възнагражденията са следните:

Трудови дела - 150 лв. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението.

 

Граждански дела според материален интерес:

1. при интерес до 1000 лв. - 100 лв.;

2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;

3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;

4. при интерес над 10 000 лв. - 650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

 

За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

 

За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

 

За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

 

Договор за текуща правна помощ - 400 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;

 

Консултантска дейност - 60 лв. на час.

more

Адвокат в Бургас

Адвокат Шейков

Адвокат Шейков Навременната консултацията с адвокат спестява време и пари и винаги е добра инвестиция. Дадените примери и съвети не заменят личната консултация с адвокат. Ще се радваме да сме сме полезни на Вас, Вашето семейство или Вашият бизнес. Свържете се с нас. Ние Ви очакваме!

Адвокат Шейков Бургас

Адвокат БГ - Услуги за граждани

Услугите могат да бъдат най-разнообразни от непозволено увреждане и трудово право до редактиране на завещания. Услуги за граждани. Повече ...


 

Адвокат БГ Шейков Бургас

Адвокат БГ - Бизнес Клиенти

Бизнес клиенти: Как мога да помогна на вашия бизнес? От началото до края следва да вземате оперативни решения преценявайки техните правни последствия. Услуги за бизнес клиенти. Повече ... .

Адвокат БГ