Адвокат Теодор Шейков Бургас

Дошло е време за промяна ...

За контакти:

Адв. Теодор Шейков

GSM: 0878 841 805

e-mail: sheykov@advocat-bg.com

Контакт по Skype

T. Cheikov  
 

За физически лица: защитете вашите права, За юридически лица: защитете вашия бизнес ... свържете се с нас още сега. Ние Ви очакваме ...

H Welcome To Our Site

Бизнес клиенти: Как мога да помогна на вашия бизнес?
Правното обслужване на една фирма в следва да започва още с бизнес идеята и завършва по необходимост с ликвидацията. От началото до края следва да вземате оперативни решения преценявайки техните правни последствия.


Търговско право (Дружествено право)


Търговското право статистически за малкия бизнес най-често се свързва с учредяването и пререгистрацията на дружества. Но то обхваща и един по - голям кръг казуси като прехвърляне на акции и дружествени дялове, договори за управление, прехвърляне на прдприятия, преобразувания (вливане, сливане, отделяне, разделяне) прекратяване и ликвидация и др.


Пример 1 Учредяване и регистрация на дружества: Правна форма на Бизнес идея


Двама парньора желаят да започнат съвместен бизнес.

Правното обслужване на една фирма започва още с бизнес идеята на бъдещите търговски парньори.

Дори и при условие, че партьорите имат правна култура още в началото следва да се мисли за възможни конфликти на интереси.

Какъв дружествен договор би бил най-подходящ и би гарантирал функционирането на фирмата. Какво дружество следва да бъде регистрирано ООД, ЕООД, АД. Нужно ли е въобще да бъде регистрирано търговско дружество или бъдещите парниори биха се регистрирали като ЕТ и биха сключили догвор за съвместна дейност. Какви клаузи в дружествения договор биха гарантирали правата на миноритарния съдружник?

Отговорът на тези въпроси зависи изцяло от конкретната ситуация и не могат да се дадат съвети in abstracto. Независимо от това следва да се има в предвид следната ситуация, при условие, че партньорите са двама и имат равно дялото участие в ООД, следва да се има в предвид, че при един конфликт дружеството може да престане да функционира. Именно затова се препоръчва в западноевропейската практика да се предвижда участие от типа 51 % на 49 % вместо 50 % на 50 %.

След оформянето на първоначалните документи идва ред на действията пред държавната администрация. Това е доста рутинна операция, която се предлага от всички колеги на различни цени. С новия закон за търговския регистър, регистрирането на фирма от съдебна става административна процедура и е компетентна Агенцията по вписванията (за повече информация за тази агенция консултирайте нейния интернет сайт).

Пример 2 Start-up: започване на малък бизнес

Да вземем следния пример желаете да започнете малък бизнес сам но нямате представа каква легална форма да изберете.

В този случай вие имате право на избор, който е между ЕТ (едноличен търговец) и ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност). В избора най-често надделява формата ЕООД. След като регистрирате ЕООД, ще се възползвате от нормата на чл 113 от Търговския закон: като отговаряте за задълженията на новообразуваното дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

На практика това означава, че ще отговаряте с размера на дяловата вноска, която минимално и обикновенно е в размер на 5000 лв. (чл. 117 ТЗ). При условие, че решите да се регистрирате като ЕТ (едноличен търговец), цялото ваше имущество служи за обезпечение на евентуалните кредитори съгласно Закона за задълженията и договорите (чл. 133 ЗЗД) тъй като няма специален текст от Търговския закон, който да избягва общото правило на ЗЗД.

Тази правна ситуация не е случайна, именно поради недостатъка на правната форма едноличен търговец е било изобретено дружеството с ограничена отговорност за пръв път в Германия с закон от 20 април 1892 г. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH.) Идеята е била да се съчетае в един правен иститут "ограничението на отговорността или неотговорността" на големите акционерни дружества с нуждите на малкия бизнес. Скоро след това тази правна форма се възприема и в други страни, в Франция тя среща значителен отпор и е предмет на сериозна доктринален спор докато Aubry и Rau не създават специалната теория за patrimoine d'affectation и е приета през 1925 под абревиатурата SARL (Société à responsabilité limitée). В Англия абревиатурата е Ltd (Private Limited Company).

В известен смисъл практическия избор, който вие правите е бил обект на големи доктринални борби, и са били изписани хиляди страници правна литература. Независимо от това, банките не са глупави и винаги, когато Ви предоставят кредит ще изискат от вас надлежно обепечение: ипотека на ваш собствен имот или най-малкото да станете поръчител като физическо лице на регистрираното от вас ЕООД. Това означава, че дори и ако фирмата е ограничено отговорна съгласно закона вие ще се задължите с отделен договор и ще бъдете отговорен лично като физическо лице с цялото ваше имущество. Не трябва да се забравят и наказателноправните последици умишлен банкрут (чл. 227 в НК) и непредпазлив банкрут (чл. 227 д НК).

Тези редове не са за да осуетят вашето желание да започнете самостоятелен бизнес, а да Ви дадат необходимата информация.

След като вземете решението е нужно да съставите учредителен акт (чл. 114 ал. 3) ако ще учреждавате ЕООД и да преминете към процедура по регистрация към агенциа по вписванията. Потърсете сайта на агенциа по вписванията последно на следния адрес http://www.brra.bg и там потърсете необходимата информация "Как да регистрирате фирма". След като влезето в съответното меню изтеглете процедурата която съответства на желаната от вас форма вписване регистриране на еднолично дружестов с ограничена отговорност или вписване (регистриране) на едноличен търговец. В тези процедури са описани всички необходими докумени, които следва да приготвите и попълните. В частност мога да кажа, че тази процедура е безплатна но може да съдържа известни неточности, процедурите на Сиела и Апис са по-добри и съдържат всички необходими детайли.

След като попълните необходимите заявления и документи можете лично да се явите и регистрирате фирмата или да направите нотариална заверка на подписа и дадете на пълномощник да свърши черната работа по самата регистрация.

more

Адвокат в Бургас

Адвокат Шейков

Адвокат Шейков Навременната консултацията с адвокат спестява време и пари и винаги е добра инвестиция. Дадените примери и съвети не заменят личната консултация с адвокат. Ще се радваме да сме сме полезни на Вас, Вашето семейство или Вашият бизнес. Свържете се с нас. Ние Ви очакваме!

Адвокат Шейков Бургас

Адвокат БГ - Услуги за граждани

Услугите могат да бъдат най-разнообразни от непозволено увреждане и трудово право до редактиране на завещания. Услуги за граждани. Повече ...


 

Адвокат БГ Шейков Бургас

Адвокат БГ - Бизнес Клиенти

Бизнес клиенти: Как мога да помогна на вашия бизнес? От началото до края следва да вземате оперативни решения преценявайки техните правни последствия. Услуги за бизнес клиенти. Повече ... .

Адвокат БГ